Once Again Album 2016

Once Again Album 2016

آﻟﺒﻮم “واﻧﺲ اﮔﯿﻦ” ﺑﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ ﮔﺮوه را از راک-ﮐﺎﻧﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﺎرد راک ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1393 ﺗﺎ 95 ﮔﺮوه ﺑﺨﺎﻃر شرایط خاص ناشی از ممنوعیت اجرای کنسرت رسمی در داخل ایران ، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ. اﻋﻀﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ روی پروژه آلبوم جدیدی متمرکز شوند و طی کمتر از دوسال ، 7 قطعه جدید ساخته و دو قطعه نیز از آثار قدیمی با تنظیم مجدد برای این آلبوم مهیا گردید. اشعار این آلبوم نیز متناسب با رویکرد و سبک جدید گروه اغلب سیاسی – انتقادی ( و مانند آلبوم قبلی به زبان انگلیسی ) هستند. در اواخر پاییز 95 گروه بار دیگر موقعیت اجرای رسمی در داخل کشور را پیدا کرد و قطعات این آلبوم بارها بصورت زنده در کنسرتهای آتی اجرا گردیدند.

 

Download Album Once Again

Once-Again-Album-2016-lyrics

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *